Nieuws uit Nieuweooststellingwerver is nieuws dat je raakt

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Nieuwe Ooststellingwerver
September 2022

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven de navolgende betekenis:
Abonnee
De (natuurlijke) persoon die een Overeenkomst heeft gesloten met Mediahuis Noord met betrekking tot het afsluiten van een betaald abonnement op een van de Nieuwsbladen.
Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen Mediahuis Noord en de Abonnee of Besteller, hierna ook te noemen: abonnement. Abonnementstype
Het soort abonnement dat is afgesloten.
Abonnementsvoorwaarden
Deze Abonnementsvoorwaarden.
Actieabonnement
Een abonnement, al dan niet tijdelijk, welke wordt aangeboden met een cadeau of korting, in welke vormdan ook,
Besteller
De (natuurlijke) persoon die een Overeenkomst aangaat met Mediahuis Noord met betrekking tot het afsluiten van een betaald abonnement op een van de Nieuwsbladen ten behoeve van of namens een Abonnee. De Besteller draagt zorg voor de betaling van het abonnement, het verstrekken van juiste (contact)gegevens en eventueel beëindiging van het abonnement.
Consument
De klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Nieuwsblad
Bladen die dagelijks, wekelijks of met andere regelmatige en meestal korte tussenpozen worden gedrukt en verspreid en die lokaal nieuws, redactioneel commentaar, hoofdartikelen, advertenties en ander materiaal bevatten dat over het algemeen belangrijk wordt gevonden binnen een bepaalde regio. Een Nieuwsblad kan geprint en/of online worden uitgegeven.
Nieuwsbladen
Verzamelnaam voor de verschillende betaalde Nieuwsbladen die worden uitgegeven door Mediahuis Noord, te weten: Balkster Courant, Hoogeveensche Courant, Meppeler Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost Friesland, Steenwijker Courant en Stellingwerf.
PREMIUM-abonnement
Een Abonnement dat onbeperkt toegang verschaft tot digitale PREMIUM-artikelen.
Uitgever
Gebruiker van deze Abonnementsvoorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediahuis Noord B.V., statutair gevestigd te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, aan de Lübeckweg 2 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01016748 of een met Mediahuis Noord B.V. verbonden vennootschap die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Verspreidingsgebied
Het gebied waarbinnen Mediahuis Noord de Nieuwsbladen bezorgt, te weten: de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Het Verspreidingsgebied verschilt per Nieuwsblad.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op abonnementen die worden afgesloten tussen de Uitgever en een Consument voor een van de Nieuwsbladen.
1.2 Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om de abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd in de Nieuwsbladen en op https://mijn.nieuweooststellingwerver.nl . De gewijzigde Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze voor de wijziging van de Abonnementsvoorwaarden zijn afgesloten.
1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal de Uitgever de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

2. Facturering en tarief
2.1 Facturering vindt plaats per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar
2.2 Betaling van de verschuldigde abonnementsgelden geschiedt door middel van automatische incasso, waartoe de Abonnee of Besteller Uitgever bij het aangaan van het abonnement machtigt. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk middels een factuur en overboeking te betalen. Bij deze betaalwijze behoudt Uitgever het recht een opslag van €2,00 per betaalmoment in rekening te brengen.
2.3 De eerste betaling wordt naar rato van de resterende termijn berekend, waardoor het bedrag van de eerste betaling kan afwijken.
2.4 In geval van een geldige beëindiging van het abonnement, wordt het te veel betaalde aan de Abonnee of Besteller gerestitueerd.
2.5 Het eventueel storneren van een door Uitgever geïncasseerde betaling, ontslaat de Abonnee of Besteller niet van zijn betaalverplichting.
2.6 Uitgever behoudt zich het recht voor om het Abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van jaarlijkse indexatie. Uitgever zal de Abonnee tijdig informeren over een tariefswijziging door middel van publicatie in de Nieuwsbladen of op https://mijn.nieuweooststellingwerver.nl. Een tariefswijziging wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. Indien de Abonnee het niet eens is met de tariefswijziging, heeft hij het recht het Abonnement voorafgaand aan de tariefswijziging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3 Annulering
3.1 Binnen veertien (14) dagen, gerekend vanaf de eerste dag na de ingangsdatum van het abonnement, kan de Abonnee of Besteller zich schriftelijk beroepen op zijn herroepingsrecht, via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl. Binnen deze termijn heeft de Abonnee of de Besteller het recht om het abonnement zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Nieuwsbladen die tot dat moment bij de Abonnee zijn bezorgd, worden in rekening gebracht.
4 Actie- en PREMIUM-abonnementen
4.1 Actieabonnementen kunnen alleen worden afgesloten indien de Abonnee in de drie voorafgaande maanden voor de gewenste ingangsdatum van het nieuw af te sluiten abonnement geen abonnement op hetzelfde Nieuwsblad van Uitgever heeft gehad.
4.2 Een Actieabonnement heeft een vaste looptijd, met een maximum van drie jaar, en wordt na afloop van de vaste looptijd automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd.
4.3 Een PREMIUM-abonnement heeft een vaste looptijd, met een maximum van één jaar, en wordt na afloop van de vaste looptijd automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd.
4.4 Een Actieabonnement kan niet buiten het verspreidingsgebied worden bezorgd.

5 Looptijd en beëindiging Abonnement
5.1 Een abonnement op een van de Nieuwsbladen wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.
5.2 Na afloop van de eerste overeengekomen periode, zoals opgenomen in art. 5.1, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, zonder dat daarvoor nog enige (rechts)handeling is vereist.
5.3 De eerste overeengekomen periode is ten minste even lang als de eerste betaalperiode.
5.4 Het abonnement kan niet worden beëindigd tijdens de eerste overeengekomen abonnementsperiode. Na afloop van de eerste abonnementsperiode kan het abonnement op ieder gewenst moment worden beëindigd door middel van opzegging, indien de navolgende bepalingen in acht worden genomen.
5.5 Opzegging van het abonnement is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl.
5.6 Bij het overlijden van de Abonnee kan het abonnement door de nabestaanden per direct worden beëindigd. Met een bewijs van overlijden (rouwadvertentie, verklaring van gemeente of notaris) kan het abonnement worden opgezegd. De opzegging zal ingaan na ontvangst door de Uitgever van het hiervoor bedoelde bericht van overlijden. De vooruitbetaalde abonnementskosten zullen naar rato worden gerestitueerd. Indien er geen van voornoemde documenten wordt overlegd, dan wordt het abonnement aan het einde van de betaalperiode beëindigd.
5.7 Bij het opzeggen wegens verhuizing buiten het verspreidingsgebied van de krant geldt de gebruikelijke opzegtermijn van artikel 5.5.

6 Verschijningsdata en bezorging
6.1 Indien de Abonnee recht heeft op een print-uitgave, dan ontvangt hij het betreffende Nieuwsblad overeenkomstig het volgende schema:
- Balkster Courant: één keer per week (op donderdag);
- Hoogeveensche Courant: twee keer per week (op maandag en vrijdag);
- Meppeler Courant: drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag);
- Nieuwe Ooststellingwerver: één keer per week (op donderdag);
- Nieuwsblad Noordoost Friesland: twee keer per week (op dinsdag en vrijdag);
- Steenwijker Courant: drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag;
- Stellingwerf: één keer per week (op donderdag).
6.2 De Abonnee heeft te allen tijde (vierentwintig uur per dag/zeven dagen per week) toegang tot de digitale omgeving van het Nieuwsblad waarop de Abonnee is geabonneerd. De digitale omgeving van het betreffende Nieuwsblad wordt aangeboden op verschillende mediadragers, te weten: pc, tablet en smartphone.
6.3 Op erkende Nederlandse feestdagen is Uitgever gerechtigd om het Nieuwsblad niet of in aangepaste vorm te laten verschijnen.
6.4 In geval van overmacht, waardoor Nieuwsbladen niet geprint kunnen worden, bezorgd en/of de digitale omgeving niet kan worden bezocht, is Uitgever niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst zolang de overmacht situatie voortduurt. De Abonnee of Besteller heeft in dat geval geen recht op restitutie van abonnementsgelden.
6.5 Bezorgtijden zijn altijd indicatief en zijn nooit een fatale termijn. Klachten met betrekking tot de bezorging geven de Abonnee niet het recht de betaling van de verschuldigde Abonnementskosten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de Uitgever de bezorgtermijn structureel overschrijdt, dient de Abonnee de Uitgever schriftelijk in gebreke te stellen.
6.6 Bezorging van de print-uitgave van het Nieuwsblad buiten het Verspreidingsgebied is niet mogelijk.
6.7 Bij Abonnementen die buiten het verspreidingsgebied van het Nieuwsblad vallen worden portokosten in rekening gebracht en wordt het Nieuwsblad 1 of 2 werkdagen later per post bezorgd.
6.8 In enkele dunbevolkte of afgelegen gebieden kan het voorkomen dat er geen bezorging mogelijk is. Bijvoorbeeld een natuurgebied, waartoe bezorgers en PostNL geen toegang hebben. Bij twijfel kan men hierover telefonisch contact opnemen met het KCC via 088 - 800 2000.

7. Juistheid gegevens
7.1 De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het Abonnement, waaronder begrepen zowel bezorg- als factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Klanten service van de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.
7.2 Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de Uitgever door de Abonnee verstrekte informatie.

8 Vakantieservice
8.1 Tijdens vakantie biedt Uitgever de Abonnee de mogelijkheid bezorging van het Nieuwsblad tijdelijk stop te zetten.
8.2 Bij gebruik van vakantieservice dient de Abonnee zijn aanvraag hiertoe minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan het vertrek door te geven via https://mijn.nieuweooststellingwerver.nl, het KCC of via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl.
8.3 De vakantieperiode mag niet langer dan drie maanden per kalenderjaar duren en niet korter dan vier aaneengesloten dagen zijn.

9 Gegevensverwerking
9.1 Uitgever verwerkt persoonsgegevens van de Abonnee en Besteller om het Nieuwsblad te kunnen bezorgen en voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
9.2 Op de Overeenkomst zijn de Privacyverklaring en Cookieverklaring van Uitgever van toepassing.

10 Aansprakelijkheid
10.1 De in de Nieuwsbladen getoonde informatie (zowel print als online) wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde informatie en/of toegang tot en gebruik van de website van het Nieuwsblad wordt door Uitgever uitdrukkelijk afgewezen.
10.2 Op de Overeenkomst is de Disclaimer van Uitgever van toepassing.

11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombi- naties, domeinnamen) van het uitgeefproduct rusten rechten van intellectuele en industriële eigendom. Door het aan gaan van een Abonnement verkrijgt de Abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht.
11.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Uitgever niet toegestaan om (eventueel: delen van) het uitgeefproduct openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren tenzij anders overeengekomen.
11.3 Indien de Abonnee de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de Uitgever schendt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de Uitgever daardoor of in verband daarmee lijdt.

12 Klachten en geschillen
12.1 Een klacht, vraag en/of opmerking kan worden ingediend bij Uitgever, afdeling Klant Contact Centrum (KCC) via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl, of telefonisch via het telefoonnummer zoals vermeld in de print-uitgave of op de website van het betreffende Nieuwsblad.